Sách Lý thuyết tài chính tiền tệ PGS. TS Lê Thị MầnSách Lý thuyết tài chính tiền tệ PGS. TS Lê Thị Mần mới nhất.
Các bạn có thể đặt mua sách tại
LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ (PGS.TS. LÊ THỊ MẬN)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 2: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG 3: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 4: BẢO HIỂM
CHƯƠNG 5: KIỂM TRA TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 6: ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TỆ
CHƯƠNG 7: CHẾ ĐỘ LƯU THÔNG TIỀN TỆ
CHƯƠNG 8: CÁC BIỆN PHÁP ỔN ĐỊNH TIỀN TỆ
CHƯƠNG 9: CUNG – CẦU TIỀN TỆ
CHƯƠNG 10: TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT
CHƯƠNG 11: HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 12: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
CHƯƠNG 13: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG 14: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
CHƯƠNG 15: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 16: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
CHƯƠNG 17: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
CHƯƠNG 18: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ
CHƯƠNG 19: QUAN HỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ
CHƯƠNG 20: CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Nguồn: https://changfa.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://changfa.com.vn/tai-chinh/

Article Categories:
Tài Chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *